WPC Q2 2024

WORLD partner contest

prize found 2023 image

WPC Q2 2024 — ເປັນກ່ານແຂ່ງຂັນພັນທະມິດ X2 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນສາມາດຊະນະໄດ້ສອງຄັ້ງເປັນພັນທະມິດກັບພວກເຮົາດືງດູດລູກຄ້າໄຫມ່ແລະຊະນະລາງວັນເງິນສົດ!

ຮ່ວມເປັນພາດເນີ້ກັບພວກເຮົາ

ສຳລັບພັນທະມິດທົ່ວໂລກ

ນັບສະເພາະລູກຄ້າໄໝ໋ເທົ່ານັ້ນ

ເງິນລາງວັນ X2

ການແຂ່ງຂັນແມ່ນຍາວເຖີງ 3 ເດືອນ

ຂ້ອຍຈະຊະນະໄດ້ແນວໃດ?

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດຊະນະໄດ້ 2ຄັ້ງ: ຜູ້ຊະນະຈະຖືກກຳນົດໂດຍປະລິມານລັອດທັ້ງໝົດທີ່ຊື້ຂາຍໂດຍລູກຄ້າທີ່ລົງທະບຽນລະຫວ່າງການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕາມຈຳນວນຜູ້ອ້າງອີງ ຈຳນວນເງິນລາງວັນທັງໝົດທີ່ມອບໃຫ້ໃນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ຄື $25 000 ລາງວັນໃນການແຂ່ງຂັນເປັນເງິນສົດ ແລະ ສາມາດຖອນອອກໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ

ລາງວັນສຳລັບປະລິມານການເທຣດຂອງລູກຄ້າໃໝ່

ລຳດັບທີ່ ລາງວັນ
1 $5 000
2 $3 000
3 $1 500
4 $900
5 $700
6 $500
7 $400
8 $250
9 $150
10 $100

ທັງໝົດ

$12 500

ລາງວັນສຳລັບຈຳນວນລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ງານໃໝ່

ລຳດັບທີ່ ລາງວັນ
1 $5 000
2 $3 000
3 $1 500
4 $900
5 $700
6 $500
7 $400
8 $250
9 $150
10 $100

ທັງໝົດ

$12 500

ໄລຍະເວລາ

01.04.2024 — 30.06.2024

ຜົນໄດ້ຮັບ

10.07.2024

ຜູ້ຊະນະ

20

ເງິນລາງວັນ

$25 000

ຂໍ້ເທັດຈິງ

17

ປີຂອງການເປັນຫຸ້ນສ່ວນ

10 000+

ພັນທະມິດທົ່ວໂລກ

20+

ການແຂ່ງຂັນທີ່ຈັດຂຶ້ນ

$10M+

ຈ່າຍໃຫ້ກັບຄູ່ຮ່ວມງານ

ເລື່ອນໄປທາງຊ້າຍແລະຂວາເພື່ອເບິ່ງຮູບຈາກກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາຂອງເຮົາ

ກິດຈະກຳຂອງພາດເນີ້

ຮ່ວມເປັນພາດເນີ້ກັບພວກເຮົາ